LESREGLEMENT

Algemene (les-)voorwaarden TEAN Tennis Instituut

 1. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten tennisles en 10 minuten pauze voor de train(st)er. Cursist beschikt daarbij gedurende 60 minuten over de baan, tenzij anders vermeld.
 2. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van de tennisvereniging waar de tennislessen gevolgd zullen worden. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld.
 3. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
 4. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf gecommuniceerde lesdata. Deze lesdata zullen na bekendmaking van de (voorlopige) indeling aan de cursist gecommuniceerd worden.
 5. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden dan geldt hiervoor een inhaalreglement. Dit inhaalreglement staat vermeld op de speciale pagina hierover die terug te vinden is bovenaan op deze website in het menu onder het kopje ‘Tennisles’.
 6. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 8. De train(st)er beoordeelt ten alle tijden of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 9. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
 10. Indien een bepaalde lesgroep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten. Indien de lesgroep van start gaat met een open plaats, dan zal getracht worden deze te vullen. Om dit te realiseren kunnen de namen van de cursisten gepubliceerd worden op deze website.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot teruggave van (een deel van) het lesgeld worden overgegaan als iemand anders bereid is de vrijgekomen plaats in de groep over te nemen.
 12. Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden.
 13. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aantast wordt. Daarom zal hier altijd overleg met de train(st)er aan vooraf moeten gaan.
 14. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de train(st)er.
 15. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet worden ingehaald. Bij tijdige afmelding zal, indien gewenst, door de train(st)er getracht worden een inhaalmoment te verzorgen in een andere lesgroep. Voorwaarden hierbij zijn dat de homogeniteit van deze groep niet aangetast wordt en de andere groepsleden geen bezwaar hiertegen hebben.
 16. TEAN Tennis Instituut is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde lesgelden zullen na de eerste week van de betreffende lescyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 18. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.
 19. Door in te schrijven voor tennisles of een andere activiteit van TEAN Tennis Instituut verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden zoals deze op de website van TEAN Tennis Instituut, www.teantennisinstituut.nl gepubliceerd staan. 

Contact

Voor vragen kun je altijd terecht bij jouw clubtrainer of neem anders contact op via het contactformulier!

Scroll naar boven